Vragen aan het college

Het behoort tot de taken van een Statenlid in de gaten te houden wat er in de provincie gebeurt en namens de inwoners vragen aan het college van gedeputeerden en Commissaris als daar aanleiding voor is.

GroenLinks maakt zich sterk voor het Openbaar Vervoer en het promoten van de fiets, het ligt dus voor de hand dat we op deze terreinen de vinger aan de pols houden.

Kort na elkaar heb ik twee keer vragen aan het college gesteld. Een serie ging over de afsluiting van een in/uitgang op station Lelystad, een andere over de deplorabele staat waarin provinciale fietspaden verkeren.

 

Een Statenlid heeft te allen tijde het recht vragen te stellen aan het college, dat de plicht heeft ze binnen 30 dagen te beantwoorden.

Statenleden kunnen goed van dit recht gebruikmaken om vorm te geven aan hun taak het college te controleren.
Eén ding is jammer: niet elk statenlid heeft voldoende zelfdiscipline en fatsoen om het middel uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld is.
Het college kan niet weigeren antwoord te geven, zelfs als het om onzinnige vragen gaat. Provinciale ambtenaren verliezen veel tijd met het vinden van de antwoorden, het is zeer de vraag of het algemeen belang gediend wordt. Er is een geval bekend van 37 vragen over één onderwerp.

De indiener (niet zelden lid van een splinterpartij) kan op deze manier natuurlijk wel zijn spierballen laten zien.

Haast nog erger is de gewoonte vragen te stellen waarop men het antwoord al weet of makkelijk elders had kunnen vinden. Ze zijn uitsluitend bedoeld om een politiek statement te maken.

Wat is de oorspronkelijke natuur in Flevoland en wat is de invloed van stikstof op de oorspronkelijke natuur?
Op basis waarvan is de uitspraak gedaan door de minister van klimaat dat stikstof leidt tot een verstikkende deken over de natuur en is de gedeputeerde het hiermee eens?
Wat zijn de gevolgen voor de voedselvoorziening voor Flevoland als boeren verdwijnen?”

Deze vragen zijn van Forum voor Democratie, dat zoals bekend geen enkele boodschap heeft aan breed gedeelde wetenschappelijke inzichten.

Uit een van hun eigen publicaties:

Forum voor Democratie is de enige partij die niet gelooft in dit milieu-doemdenken. Stikstof is immers een essentiële voedingsstof voor planten en zorgt ervoor dat heides en dorre grond zich ontwikkelen tot prachtige loofbossen – de oorspronkelijke natuur van Nederland.”

Terug naar mijn vragen.

Ik reis bijzonder comfortabel met de trein van station Muziekwijk in Almere naar het station van Lelystad. Het Provinciehuis is dan lopend binnen enkele minuten bereikt.
Tot voor kort verliet ik het station aan de Zuidzijde, ik maakte gebruik van de opgang die speciaal is aangelegd voor mensen die naar het provinciehuis gaan. Op de terugweg nam ik die natuurlijk ook.
Deze ingang is nu jammer genoeg afgesloten: ProRail voert aan dat de sociale veiligheid in het geding is en dat zwartreizigers veelvuldig misbruik maken van het feit dat er zo weinig toezicht is.
Nu wordt het element veiligheid nogal eens van stal gehaald om beleid te rechtvaardigheden. Hier lijkt eerder sprake van een economisch motief. Bovendien heeft NS natuurlijk zelf het toezicht op stations drastisch teruggebracht, reizigers moeten nu voor de gevolgen opdraaien.

Je moet nu de route door de grote stationshal nemen als je naar het Provinciehuis moet, dat is niet zo’n grote omweg, maar het is wel jammer: ik vond het juist zo chique dat er een aparte opgang was…

 

Ik stelde met mijn collega Jaya het College de volgende vragen:

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten, de heer L. Verbeek
15 april 2023
Geachte voorzitter,
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van GroenLinks de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Naar aanleiding van het besluit van ProRail en NS om de stationsingangen aan de Visarenddreef te sluiten heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen.
Overwegende dat veel statenleden en andere bewoners van het Provinciehuis gebruik maken van deze ingang en dat het van belang is het reizen met de trein niet  te ontmoedigen,

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat de ingangen belangrijk zijn voor reizigers die van/naar de zuid(west)kant van Lelystad (en het provinciehuis) reizen en het dus ongewenst is dat deze ingangen gesloten zijn?
  2. Deelt het college onze mening dat de ontstane situatie gevaarlijker is omdat nu veel meer mensen de weg onder het station door (de Visarenddreef) over moeten steken op weg van en naar de ingangen in de stationshal?
  3. Welke acties zijn er ondernomen om NS en ProRail hierover op andere gedachten te brengen?
  4. Is het college zich ervan bewust dat de Stationshal nu de enige mogelijkheid is om de perrons te verlaten en is het college het met ons eens dat dit een veiligheidsrisico met zich meebrengt bij bijv. brand?
  5. Is het college bereid met NS en ProRail over deze problematiek in gesprek te gaan?

Namens de fractie van GroenLinks

Martin Minnema en Jaya Noordman”

We kregen keurig binnen de termijn antwoord, het zal geen verbazing wekken dat het college niet veel kan betekenen voor de reiziger. Het heeft begrip voor ProRail en suggereert dat de sluiting misschien tijdelijk is omdat er na een jaar geëvalueerd wordt.

Dream on….

Mijn andere vragen gaan over fietspaden, daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.

Wie geïnteresseerd is in deze en andere vragen en antwoorden kan kijken op de site van Provinciale Staten (https://stateninformatie.flevoland.nl/)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.