Motie Vreemd

Als Statenlid maak je deel uit van een gezelschap van 40 lotgenoten. Samen ben je sterk: je kunt het beleid van de bestuurders maken of breken en je gaat over het geld. Maar individueel beteken je niet zoveel. Je kunt proberen het standpunt van je partij zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen, in de hoop dat je collega’s kunt overtuigen en je kunt kritiek leveren op de Gedeputeerden met als doel hun beleid bij te sturen of hen op andere gedachten te brengen.

Als coalitiepartij word je geacht het beleid van de gedeputeerden zoveel mogelijk te ondersteunen, de oppositie doet er alles aan hun plannen te doorkruisen.

Dit resulteert vaak in een nogal zielig toneelstuk, waarin de oppositie uit alle macht tegen de plannen van de bestuurders schopt en de coalitie dit enigszins gelaten over zich heen laat gaan. Effect is dat de leden van de oppositie vele malen vaker (en langer) aan het woord zijn, maar dat ze uiteindelijk bijna nooit winnen, want als er dan eindelijk gestemd wordt krijgt de coalitie meestal haar zin, omdat die de meeste zetels heeft.

Soms loopt het anders, als coalitiegenoten besluiten de fractiediscipline voor een keertje te laten lopen of als er zieken zijn. Dan kan de oppositie ineens scoren.

Een Statenlid kan zich dus profileren door zijn eloquentie (of zich diskwalificeren door zijn gebrek hieraan, of het onvermogen zijn mond eens te houden) maar je timmert pas echt aan de weg als je voor elkaar hebt gekregen dat een gedeputeerde een toezegging doet of als je een motie indient die wordt aangenomen.

Een toezegging houdt in dat de gedeputeerde zich verplicht een follow-up te geven aan jouw verzoek of voorstel.

Ieder statenlid mag (vaak namens zijn fractie) moties indienen. Deze worden regelmatig van tevoren al aangekondigd, zodat iedereen ze rustig kan lezen en beoordelen, maar ze kunnen ook tijdens de vergadering worden ingebracht, ze heten dan “vreemd”, wat kort is voor “vreemd aan de orde van de dag”.

Moties kunnen ook worden geamendeerd.

Het komt vaak voor dat vóór het indienen al overleg is geweest met collega’s: gaan jullie voorstemmen? Of: willen jullie de motie samen met ons indienen? De oppositie stemt bijna altijd tegen voorstellen van de coalitie en omgekeerd, maar er zijn (gelukkig) uitzonderingen. De uitkomst is dus nogal eens van tevoren bekend.

De stemming geschiedt elektronisch: via hun tablet kiezen de statenleden of ze voor of tegen een motie (of voorstel) zijn, de uitslag verschijnt onmiddellijk op het grote scherm. Hier staan de namen van alle aanwezige statenleden op, ze worden rood als hij/zij heeft tegengestemd en groen bij een stem vóór. Je kunt in een oogopslag zien of een voorstel is aangenomen of niet.

Afgelopen woensdag mocht ik mijn eerste motie indienen. Zij kwam pas laat op de avond in stemming, dit is een linkje naar mijn toelichting.

Vooraf was er nog overleg geweest met CDA en CU, zij drongen er op aan dat de motie werd uitgebreid. Ze zouden dan mede-indiener worden. Ik had geen bezwaren tegen de voorgestelde aanvullingen, dus aldus geschiedde.

Zoals duidelijk wordt uit onderstaand artikeltje (dat ik voor de GroenLinks-site schreef) werd de motie bij acclamatie aangenomen. Dat is natuurlijk prachtig, het is alleen jammer dat ik nu geen foto kon maken van het grote scherm met uitsluitend groene namen….

Flevo-Hanzelijn 4 maanden buiten gebruik?

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Heijnen, heeft het plan opgevat de spoorlijn tussen Almere Oostvaarders en Zwolle gedurende een periode van 4 maanden te gebruiken voor een proef met ERTMS (European Rail Traffic Management System). Dit zal plaatsvinden in 2027, reizigers kunnen gedurende die periode niet op dit traject reizen.

Er wordt wel alternatief vervoer geregeld, met bussen, maar dit betekent toch veel overlast en vertraging voor mensen die gebruik (moeten) maken van de trein om naar huis, werk of school te reizen.

De kans is natuurlijk ook erg groot dat reizigers vanuit het OV de auto ingaan, wat haaks staat op doelstellingen rondom duurzame mobiliteit en bovendien zorgt voor extra files.

Het is duidelijk dat de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten niets ziet in dit onzalige plan.

In navolging van onze collega’s in de gemeenteraden van onder andere Lelystad en Almere dienden we woensdag 14 december medeondertekend door het CDA en CU een motie in waarin we stellen dat “een onttrekking waardoor plaatsen aan de Hanzelijn maandenlang onbereikbaar zijn per trein volstrekt onacceptabel is”.

Uit de commentaren van verschillende statenleden maakte de voorzitter op dat de motie op veel steun kon rekenen en stelde daarom voor hem bij acclamatie aan te nemen, wat begeleid door luid geroffel van statenleden ook gebeurde.

Het is nogal bijzonder dat een motie met algemene stemmen wordt aangenomen, GroenLinks heeft hiermee aangetoond de vinger goed aan de maatschappelijke pols te hebben.

Het College van Gedeputeerden heeft de opdracht gekregen de belangen van de Flevolanders zo goed mogelijk onder de aandacht van het kabinet te brengen en weet zich nu dus gesteund door de Staten. Wij zullen de verdere gang van zaken scherp in de gaten houden en alert blijven op alle ontwikkelingen op het gebied van schoner, duurzamer en zuiniger vervoer.

2 reacties

  1. Interessant verhaal Martin. Net de echte regering.:-)
    En goede actie. Wordt er bij het zoeken naar een andere oplossing ook een beroep op de tegenstemmers gedaan? Of is dat een te ingewikkelde exercitie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.