Politieke spelletjes

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 werd een coalitie gevormd tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Deze partijen hadden samen een meerderheid in de Staten (21 zetels).

Afgesproken werd, dat elke partij een gedeputeerde zou leveren die zitting zou nemen in het College.

De gedeputeerde van GroenLinks, Cora Smelik,  aanvaardt per begin november een andere functie. Ze had dat liever gedaan na afloop van deze Statenperiode (maart 2023), maar vond dat ze deze kans niet kon laten schieten.

De vraag kwam nu op tafel of het nog zin had voor de resterende periode een vervanger te benoemen. GroenLinks vond dat dit zeer zeker het geval was. Als deelnemer aan de coalitie is het belangrijk dat de  tweede grootste partij (na de VVD) haar inbreng kan blijven leveren binnen het College. Bovendien spelen de zittende gedeputeerden een belangrijke rol in de onderhandelingen over een nieuwe coalitie.

Het is gebruikelijk dat de partij van de vertrekkende gedeputeerde een nieuwe kandidaat voorstelt, Provinciale Staten beslist dan over de benoeming.

De GL fractie heeft inmiddels gesprekken met kandidaten gevoerd en draagt een goede kandidaat voor: Gebke van Gaal. Als PS ermee instemt zal zij de vertrekkende gedeputeerde vervangen vanaf het moment van haar afscheid.

De fractievoorzitter heeft een gesprek gehad met de collega’s van de andere fracties om uitleg te geven over de situatie.

De fractievoorzitter van Ja21 (een spin-off van Forum voor de Democratie) was niet bereikbaar en belde ook niet terug.

Tijdens de vergadering van 26 oktober diende hij een motie in die bedoeld was om GL te benadelen en tweedracht te zaaien binnen de coalitie.

De leden van de Ja21 fractie mogen zich dan afgewend hebben van hun oude voorman Baudet, maar passen nog steeds waar ze kunnen diens strategie van disruptie toe. Moedwillig zand strooien in de machine in plaats van een constructieve bijdrage leveren.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 26 oktober 2022.

Constaterende dat:

– Gedeputeerde Smelik heeft aangekondigd per 15 november 2022 te vertrekken;

– Er nog vier kalendermaanden te gaan zijn tot aan de verkiezingen;

– Het aan PS is om een aanbeveling te doen aangaande de benoeming van het college; Overwegende dat:

– De benoeming van een gedeputeerde aan Provinciale Staten is (artikel 35 lid 1 Provinciewet);

– Een vacature van gedeputeerde conform zo spoedig mogelijk vervuld dient te worden, tenzij Provinciale Staten besluiten het aantal gedeputeerden te verminderen (artikel 38);

– In het geval van Flevoland het aantal van 6 gedeputeerden bij Statenbesluit teruggebracht zou kunnen worden naar 5;

□ Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / X Spreken uit (dictum)

Dat zij tot een debat in de komende staten wil komen, waarin overwogen wordt een besluit te nemen over het terugbrengen van het aantal gedeputeerden (in de zin van art. 38 provinciewet); en gaan over tot de orde van de dag”.

Hij stelde eerst een aantal vragen aan het College: vonden zij het wel nodig een vervanger te benoemen voor 4 maanden, was het niet de gewoonte om elkaar te vervangen indien nodig, en hadden ze wel tijd en gelegenheid een nieuwe gedeputeerde in te werken?

Gedeputeerde de Reus gaf een helder antwoord: het is inderdaad gebruikelijk zieke collega’s te vervangen, maar dat is dan altijd voor beperkte tijd. Hij rekende voor dat het heel goed mogelijk is dat het zittende college nog wel 8 maanden aan het werk blijft: de resterende tijd tot aan de verkiezingen en de periode daarna als er nog geen nieuw college is.

Hij vertelde verder dat hij het volste vertrouwen had in GL met betrekking tot het voordragen van een capabele kandidaat en dat er volop ondersteuning beschikbaar is vanuit de Griffie.

De motie sneuvelde jammerlijk. (10 voor, 29 tegen). Alleen Ja21, twee dwalende Statenleden die er bijna nooit zijn (een houdt halsstarrig vast aan zijn status van Forum-afgevaardigde, de ander is voor zichzelf begonnen) en het enige 50+ lid stemden voor. SGP was ook voorstander, wonderlijk dat dit excellente statenlid zich voor het karretje van Ja21 liet spannen. Wellicht heeft hij per ongeluk verkeerd gestemd, omdat hij al zijn aandacht had bij zijn functie van voorzitter (hij verving de commissaris van de koning, die normaliter voorzit).

De voltallige coalitie en zelfs de PVV deed niet mee aan het politieke spelletje.

De benoeming van Gebke staat op de agenda van 9 november, het ligt in de verwachting dat PS zullen instemmen.

 

Omroep Flevoland wijdde een stukje aan de opvolging van Cora:

klik hier

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.